Názvosloví realitní činnosti

 

 
A

Anuita - pravidelná splátka k úhradě dlouhodobého dluhu, skládající se z pevně stanovené vlastní splátky dluhu a z úroku; u družstevních bytů je to částka na splácení nízkoprocentního úvěru, který si družstvo vzalo při výstavbě domu, která připadá na konkrétní byt člena SBD či LBD.

Anuitní splácení - Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí po celou dobu trvání závazku stále stejnou výši splátky. Anuitní splátka se vždy skládá ze dvou částí, z jistiny a z úroků. Vzájemný poměr těchto dvou částí se v čase mění.

B

Bankovní záruka - Uspokojení věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu listiny v případě, že dlužník nesplní určitý závazek. Vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině. Banka jako ručitelský subjekt nemůže uplatnit námitky, které by byl oprávněn uplatnit dlužník a plní peněžitě na písemné vyzvání věřitele. Poskytnutí bankovní záruky pro banku znamená závazek, jenž by mohl být úvěrem.

Bezpodílové spoluvlastnictví manželů (BSM) - viz nynější pojem "společné jmění manželů" = SJM

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) - Mapovací a oceňovací jednotka zemědělských půd, územní celek se stanovištními vlastnostmi, vyjádřenými pětimístným číselným označením, který vyjadřuje rozdílné produkční a ekonomické efekty zemědělského území. Číslice 1 = příslušnost ke klimatickému regionu

Budova - Nadzemní stavba, spojená se zemí pevným základem, která musí mít nejméně dva uzavřené samostatné užitkové prostory (s výjimkou hal), je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Za budovu lze rozhodnutím vlastníka považovat také sekce se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně technicky uspořádána, že může plnit samostatně základní funkci budovy.

Budova rozestavěná - Budova alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží, pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční. U typu budovy, kde se číslo popisné nebo evidenční nepřiděluje, pokud na ni dosud nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

Byt - místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení

Byt rozestavěný - Místnost nebo soubor místností určených v souladu se stavebním povolením k bydlení, pokud je rozestavěn v domě s byty a nebytovými prostory, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Byt ve vlastnictví - je bytová jednotka zapsaná v katastru nemovitostí; vznik vlastnictví jednotky podle § 5 zákona o vlastnictví bytů

Bytové družstvo (BD) - Družstvo, které zajišťuje bytové potřeby svých členů.

Bytové jádro - název pro koupelnu a WC v panelovém domě. V panelovém domě jsou všechny koupelny a WC nad sebou v návaznosti na vertikální přívody vody a odpadní vedení a tvoří tedy jádra bytů. Nejčastější provedení jádra v panelovém domě je z umakartových desek, méně často z hobry či naštukovaných panelů.

Bytové nemovitosti - Byt, rodinný dům a bytový dům.

Bytový dům - Obytná budova o více bytech přístupných z domovní komunikace se společným hlavním vstupem z veřejné komunikace, pokud se nejedná o rodinný dům. Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení.

Bytový fond - Souhrn bytů na určitém území.

C

Čerpání - Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků na účet klienta, nebo jiný klientem určený účet. Čerpat lze jednorázově nebo postupně.

Čerpání jednorázové - Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků v jedné částce na účet klienta, nebo jiný klientem určený účet.

Čerpání postupné - Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků ve více částkách na účet klienta, nebo jiné klientem určené účty. Každé další čerpání je umožněno až po splnění podmínek uvedených v úvěrové smlouvě.

Číslo evidenční - stavby sloužící k prozatímnímu nebo občasnému bydlení musí být označeny řadovým číslem evidenčním

Číslo orientační - k usnadnění orientace se budovy v jednotlivých ulicích a na jiných veřejných prostranstvích označují vedle popisného čísla ještě číslem orientačním; nejčastěji na jedné straně ulice čísla sudá a na druhé čísla lichá (modré číslo)

Číslo parcelní - Číslo, kterým je označena parcela v katastrálním území. Parcelní číslo ve tvaru zlomku se skládá z kmenového čísla a z čísla poddělení. Parcely se v každém katastrálním území označují čísly buď ve dvou číselných řadách, odděleně pro pozemkové a stavební parcely, nebo v jedné číselné řadě bez ohledu na druh pozemku.

Číslo popisné - všechny budovy určené k trvalému bydlení musí mít číslo popisné; v každém katastrálním území se nachází každé číslo popisné jen jedinkrát (červené číslo), přiděluje se na základě ukončené výstavby a kolaudace k žádosti stavebníka

D

Delikvence - Skutečnost, kdy existuje jakákoliv dlužná částka po termínu splatnosti.

Depozitum - Vklad v peněžním ústavu.

Dluh - Povinnost dlužníka (Klienta) něco plnit druhému účastníku závazkového právního vztahu, tj. věřiteli.

Dluhopis - Cenný papír vyjadřující dlužnický závazek emitenta vůči každému vlastníku tohoto dokumentu nebo cenný papír, s nimž je spojeno právo majitele požadovat splácení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách, vyplácení výnosů z něj k určitému datu a povinnost osoby oprávněné vydávat dluhopisy tyto závazky splnit. Dluhopisy, s výjimkou státních dluhopisů, se vydávají na základě státního povolení.

Dlužník - Osoba povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku.

Doba splatnosti - Smluvně dohodnuté časové období, za které musí klient věřiteli vrátit poskytnuté finanční prostředky vč. příslušenství.

Dočerpání - Stav, kdy byly klientovi vyplaceny všechny dohodnuté finanční prostředky.

Dohoda o finančním vyrovnání - dvoustranná dohoda mezi převodcem a nabyvatelem o tom, že převodce na nabyvatele převádí své členství a podíl v družstvu, se kterým je spojeno právo nájmu ke konkrétnímu bytu a nabyvatel toto přijímá a za jakých podmínek se toto děje, tj. je zde uvedena cena za převod a podrobně popsán způsob jak se tato částka skládá a vyplácí, kdy bude předán byt, že dluhy do dne předání bytu platí převodce atd.

Dohoda o převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu - dvoustranná dohoda mezi převodcem a nabyvatelem podle § 230 Obchodního zákoníku o tom, že převodce na nabyvatele převádí své členství a podíl v družstvu, se kterým je spojeno právo nájmu ke konkrétnímu bytu a nabyvatel toto přijímá; v této dohodě je obsaženo pouze prohlášení obou stran, že jsou finačně vyrovnány a neuplatní v budoucnu mezi sebou další nároky (není zde uvedena cena, protože tato dohoda zůstává uložena na družstvu). Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přechází na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství příslušnému družstvu, které předložení potvrdí razítkem družstva a podpisem přebírající osoby za družstvo. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemná souhlas nabyvatele členství.

Dokumentární akreditiv - Standardní bankovní produkt zajišťující prodávajícím obdržení kupní ceny a kupujícím zaplacení kupní ceny tehdy, až prodávající splní povinnosti uvedené v akreditivu.

Dražba - Veřejný prodej, při němž se nabízí věc ke koupi většímu počtu osob. Tato věc je prodána udělením příklepu tomu, kdo nabídne více, jestliže se součastně zaváže, že splní podmínky pro tento prodej stanovené.

Dražba dobrovolná - Je prováděna na návrh vlastníka předmětu dražby (movité, nemovité věci atd.). Vlastníkem může být o oprávněná osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit na základě zmocnění podle zvláštního právního předpisu, takže navrhovatelem dražby může být i likvidátor nebo správce konkursní podstaty.

Dražba nedobrovolná - Je prováděna na návrh dražebního věřitele. Dražebními věřiteli jsou dle zákona věřitelé, jejichž pohledávky jsou zajištěny zástavním právem, omezením převodu nemovitostí nebo právem zadržovacím. Dražba je prováděna i v případě, že pohledávka dražebního věřitele není potvrzena pravomocným soudním rozhodnutím.

Dražební jistota - Podmínkou účasti dražby je složení peněžních prostředků nebo bankovní záruky, jejíž výši a termín, do kterého musí být složena dražebníkovi, stanoví dražební vyhláška. Nevydraží-li účastník dražby předmět dražby, je dražebník povinen dražební jistotu bez zbytečného odkladu vrátit účastníkovi.

Dražební vyhláška - Vyhláška, na základě které dražebník vyhlásí konání dražby, v níž je uvedeno kdo je dražebníkem, datum a místo konání dražby, popis předmětu dražby, o jakou dražbu se jedná, datum a místo konání prohlídek, nejnižší podání, minimální příhoz, výši, způsob uhrazení ceny dosažené vydražením, lhůtu pro složení dražební jistoty, podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli.

Dražebník - Dražebníkem může být fyzická osoba zapsaná v živnostenským rejstříku, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo také příslušný orgán státní správy.

Druhy pozemků - Zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy, zahrady, orné půdy, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé travní porosty (louky a pastviny), zemědělské pozemky, lesní pozemky, vodní plochy.

Družstevní byt - byt, který je ve vlastnictví bytového družstva, ke kterému má určitý člen družstva právo nájmu. Tento člen družstva má právo převést, za úplatu,své členství s podílem v družstvu, jehož součástí je i právo nájmu k tomuto bytu, na třetí osobu.

Dům s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví - Budova, která je na základě prohlášení vlastníka domu rozčleněna na samostatné bytové a nebytové jednotky podle zák. č. 72/1994 Sb (zákon o vlastnictví bytů), kde jsou vyčleněny společné části domu a určen spoluvlastnický podíl vlastníků jednotek na společných částech domu, pozemku, střechy popř. výtahu. Bytové a nebytové jednotky jsou samostatně vedeny na listu vlastnictví.

E

Evidence nemovitostí - Soupis a popis vybraných nemovitostí používaný před katastrálním zákonem, který se vedl v letech 1964-1992 dle zákona č. 22/1964 Sb. Nemovitosti byly geometricky zobrazeny na pozemkových mapách.

Extravilán - Nezastavěná část území obce nacházející se mimo intravilán.

F

Fixace úrokové odchylky - Vyjadřuje platnost úrokové odchylky po dobu platnosti úvěrové smlouvy. Společnost Credoma má neměnnou úrokovou odchylku, je fixována na celou dobu platnosti.

Fixace úrokové sazby - Vyjadřuje platnost úrokové sazby resp. frekvenc její změny. Při roční fixaci se mění úroková sazba k výročí a platí opět jeden rok. Při změně úrokové sazby se promítne změna PRIBORu, který je složkou úrokové sazby.

Fixní úroková sazba - Sazba stanovená jako neměnná během celého úvěrového vztahu nebo na předem dohodnutý časový úsek (většinou na 1, 3, 5, nebo 10 let).

Fond oprav - Fond oprav je tvořen měsíčně vlastníky bytových jednotek, a to příspěvky dle výše podílu vlastníka bytové jednotky na společných prostorách domu. Tato výše podílu je uvedena jednak v Prohlášení vlastníka a jednak ve výpisu Listu vlastnictví místně příslušného katastrálního úřadu. Zpravidla se fond oprav tvoří dle celkové plochy dané bytové jednotky, neboť i výše uvedený podíl je sestaven dle tohoto ukazatele. Fond oprav je určen k údržbě a opravám společných částí domu, většinou jsou z něj hrazeny i jiné poplatky, jako např. daně z nemovitosti, pojištění budov a jiné poplatky, jejichž podíl nebo rozúčtování je prováděno stejným způsobem jako tvorba fondu oprav.

Fyzická osoba – podnikatel - Fyzická osoba, která podniká na základě příslušného oprávnění (např. živnostník).

Fyzická osoba (FO) - Osoba, která nabývá právní subjektivitu okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti. Fyzická osoba nabývá způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu zletilostí, to znamená dovršením 18. roku věku.

G

Geometrické určení nemovitosti a katastrálního území - Určení tvaru, rozměru, hranic nemovitosti a katastrálního území.

Geometrický plán - Technický podklad a neoddělitelná součást listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy.

H

Hypoteční banka - Banka specializovaná na poskytování hypotečních úvěrů.

Hypoteční úvěr - Úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Zajišťující nemovitostí může být stávající nemovitost, nebo nemovitost ve výstavbě. Zajištění nemovitostí může poskytnout i jiná osoba odlišná od dlužníka.

Hypoteční zástavní listy - Dluhopisy, jež mají ve svém označení hypoteční zástavní list a jejichž hodnota, včetně úroků, je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů, případně náhradním způsobem (v České republice). Hypoteční zástavní listy může vydávat pouze banka, která je k této činnosti oprávněna. Pro řádné krytí hypotečních zástavních listů mohou být použity pouze pohledávky z hypotečních úvěrů nepřevyšující 70% ceny zastavených nemovitostí.

I

Ideální spoluvlastnický podíl - označení podílu užívané v rámci podílového spoluvlastnictví, kdy každý ze spoluvlastníků má ideální podíl (reálně neoddělený) na celé nemovitosti, včetně bytu a nebytového prostoru.

Identifikace fyzické osoby - jméno, příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt.

Identifikace právnické osoby - název, sídlo, identifikační číslo.

Identifikace parcel - Je veřejnou listinou pro porovnání zápisu a zákresu stejné nemovitosti (nebo skupiny skupinou parcel vedených v katastru nemovitostí). Není-li ztotožnění parcel možné, identifikaci nelze provést bez vytyčení hranice pozemku v terénu a bez vyhotovení geometrického plánu.

Inkaso - Jeden nástrojů platebního styku. Věřitel si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka (Klienta).

J

Jednorázová splátka - Splátka, mimo řádný splátkový kalendář, kterou je doplacen celý zbytek jistiny půjčky s příslušenstvím (dohodnuté poplatky a úroky).

Jiný oprávněný - Osoba, která je oprávněna z práva, které se zapisuje do katastru nemovitostí.

Jistina - Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).

Jistina, úvěrová jistina - Nominální částka poskytnutého úvěru.

K

Katastr nemovitostí - katastr nemovitostí ČR je soubor údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných a dalších práv k nemovitostem.

Katastrální mapa - Polohopisná mapa velkého měřítka (do 1 : 5 000 včetně) s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru nemovitostí. Budovy se v katastrální mapě zobrazují průnikem nebo průmětem svého vnějšího obvodu, pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic a označují se parcelními čísly. Katastrální mapy jsou vyhotovené buď v dekadickém měřítku nebo digitálně.

Katastrální úřad - Územní orgán státní správy, vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR - vede údaje o nemovitostech a evidenci vlastnických a jiných práv k nemovitostem, mimo jiné rozhoduje ve správním řízení o povolení vkladu práv k nemovitostem (sídlo: Katastrální úřad Praha - město, Katastrální úřad Praha - západ, Katastrální úřad Praha – východ, Pod sídlištěm 9, Praha 8).

Katastrální území - Technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí; území označené názvem, často se shodující s názvem čtvrti města nebo oblasti v němž jsou nemovitosti dislokovány.

Kolaudace - Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, že objekt splňuje patřičné stavební a hygienické normy, kterým povoluje jeho užívání pro konkrétní účel (bytový, nebytový, provozovny ……..).

Komplexní pozemková úprava - Činnost, při které se uspořádají vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena a dále se pozemky prostorově a funkčně upravují, slučují nebo dělí. Zabezpečuje se přístupnost k pozemkům a vytvářejí se podmínky k ochraně půdního fondu, zvelebení krajiny, zúrodnění, hospodaření a ke zvýšení ekologické stability.

Konsolidace - Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úroku.

Kopie katastrální mapy - Obraz katastrální mapy pořízený ručně, reprograficky nebo počítačově, jež je veřejnou listinou.

Krajský (v Praze Městský) soud - Státní orgán, který mimo jiné vede i veřejně přístupný obchodní rejstřík.

Kupní smlouva (= kupka) - Smluvní akt (právní úkon), kterým za úplatu prodávající převádí vlastnické právo k věci na kupujícího za dohodnutou cenu a povinnost prodávajícího předmět koupě odevzdat kupujícímu a ten si předmět musí převzít (kupní smlouva na nemovitost musí mít písemnou formu a musí ze zákona obsahovat identifikaci prodávajícího, kupujícího, předmět koupě a kupní cenu) viz § 588 a následující Obč. zák. a § 46 Obč. zák.

Kupující - Osoba na níž je za úplatu převáděno vlastnické právo k nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí (formou kupní smlouvy).

L

List vlastnictví - Veřejná listina, vydaná katastrálním úřadem, na které je evidována nemovitost, dle čísla popisného v katastrálním území a její majitel/é s identifikacemi, věcná břemena, nabývací tituly a jiné důležité informace.

LTV - Ukazatel vyjadřující poměr hodnoty úvěru k hodnotě nemovitosti poskytované do zástavy.

M

Majitel bytu - Pro účely tohoto textu, osoba mající legální právo nakládat s bytem tj. převodce práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu (u družstevního bytu) nebo prodávající (u bytu ve vlastnictví), společník s.r.o. (=majitel obchodního podílu v s.r.o. spojeného s právem nájmu bytu ve vlastnictví s.r.o.).

Makléř - fyzická osoba = Zprostředkovatel, který za odměnu sjednává určitý obchod (v našem případě vyhledává vhodného zájemce pro koupi či pronájem nebo vhodný předmět koupě či pronájmu).

Mezanin - Název pro podlaží mezi přízemím a 1. patrem, které je typické u starších cihlových domů. Norma určovala a určuje, že dům s více než 4mi patry musí mít výtah a takto bylo možné se stavbě výtahu vyhnout i u 5ti patrové budovy, protože dům měl "pouze mezanin a 4ři patra".

Mezonet - Název pro byt ve 2 úrovních, nejčastěji se s mezonety setkáváme u bytů vystavěných v půdních prostorách.

Mimořádná splátka - Splátka, mimo řádný splátkový kalendář. Zpravidla větší splátka než řádná, kterou zaplatí dlužník (klient).

Municipalita - Městský správní orgán

N

Nabývací titul - Listina, na základě které osoba získala vlastnické či jiné právo k nemovitosti (smlouva o převodu bytu do vlastnictví, kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí soudu ve věci dědického řízení, příklep licitátora, směnná smlouva, zástavní smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene).

Nabyvatel - Osoba, která za úplatu získá členství a členský podíl v bytovém družstvu s právem nájmu družstevního bytu (nabyvatel = ten, kdo "kupuje" družstevní byt).

Nájemní smlouva – Smlouva, kterou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji ve sjednané době užíval nebo z ní bral i užitky viz § 663 Obč. zák. (nájemní smlouva na byt dům či nebytový prostor musí být písemná a musí obsahovat identifikaci pronajímatele, nájemce, dobu nájmu, předmět nájmu (označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání), způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši).viz § 685 a 686 Obč. zák.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí - Konkrétně návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí - návrh smluvních stran místně příslušnému katastrálnímu úřadu, aby zahájil správní řízení a rozhodl o povolení zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí; na konkrétním listu vlastnictví zapíše změnu (např. v osobě vlastníka nemovitosti popsané v kupní smlouvě, která je přílohou tohoto návrhu na vklad, zápis zástavního, předkupního práva nebo věcného břemene atd;). Každý takový návrh musí obsahovat obligatorní přílohy, mimo jiné listinu na základě které má být právo zapsáno, plná moc, výpis z obchodního rejstříku a nabývací titul pokud jeho právní účinky nastaly před 1. 1.1993.

Nebytový prostor (nebytovka) - místnost či soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např. kancelář, obchod, sklad, restaurace, dílna, výrobní hala); nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu (sklep, půda, kočárkárna, sušárna, schodiště, chodby atd.) Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor se vztahuje nejenom na nebytové prostory shora uvedené, ale i na byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům.

Nebytový prostor rozestavěný - Místnost či soubor místností kolaudovaný jako nebytový prostor, určený k jinému využití než pro potřeby bydlení, pokud je rozestavěn v domě s byty a nebytovými prostory, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Nedočerpání - Stav, kdy klient nevyužije možnosti čerpání celé částky dle smlouvy.

Nemovitost – Pozemek nebo stavba pevně spojená se zemí (je vedená v katastru nemovitostí, lze jí ručit na poskytnutí úvěru od peněžního ústavu) viz § 119 Obč. zák.

Nesplacená část kupní ceny - Částka, která zbývá doplatit na byt v družstvu nájemníků, aby se pokryl nezaplacený díl celkové kupní ceny připadající na byt člena družstva nájemníků, původnímu majiteli od něhož si družstvo nájemníků nemovitost koupilo (nejčastěji městské části). (Městská část prodala nemovitost za kupní cenu, která se hradí nejčastěji tak, že v první splátce družstvo nájemníků zaplatilo 20-50% kupní ceny do 1 měsíce od podpisu kupní smlouvy a zbývající část kupní ceny se městské části splácí nejčastěji po dobu 10 let v pravidelných splátkách, na kterých se všichni členové družstva nájemníků podílejí každý svým dílem odpovídajícím poměru podlahové plochy bytu, který užívá ku celkové podlahové ploše všech bytů v prodané nemovitosti).

O

Obchodní rejstřík - Veřejný seznam, do kterého se zapisují údaje zejm. o podnikatelích, o nichž to stanoví zákon. Skutečnosti zapsané v obch. rejstříku jsou právně účinné. V Praze se nachází ve Slezské ul., Praha 2, a je v něm možné nalézt informace o právnických osobách (družstva, s.r.o.,…) a cizincích s živnostenským oprávněním v naší republice. Tento seznam je přístupný na internetu na adrese http://www.justice.cz. V obchodním rejstříku se nejlépe hledá dle identifikačního čísla (IČ), které zjistíme např. u družstev nájemníků z listu vlastnictví (LV), kde je uvedeno IČ v oddílu A (LVA) vedle názvu a sídla družstva.

Obvyklá cena současná - Cena, která by byla dosažená při prodeji oceňované nebo porovnatelné nemovitosti v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, kromě vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, přechodné zhoršení životního prostředí, poruchy v zásobování přechodného rázu, důsledky přírodních sil nebo kalamit. Obvyklá cena je stanovena finanční institucí na základě obvyklé odhadní ceny nemovitosti zpracovanou odhadcem společnosti.

Ocenění nemovitosti - Posudek znalce, kterým je vyjádřena hodnota nemovitosti.

Odhad nemovitosti - Zjištění hodnoty majetku. Vyžaduje-li to povaha věci (zvláště při větších hodnotách), pověří soud (státní notářství) provedením odhadem soudního znalce. Odhad je zapotřebí rovněž při smluvním převodu a prodeji nemovitostí v osobním vlastnictví.

Ochrana osobních údajů - Dle zákona č. 101/2000 Sb. státem zajištěná ochrana údajů o osobě, zejména údajů osobní a citlivé povahy (např. rodné číslo, zdravotní stav).

OV - Osobní vlastnictví, ne zcela správný název pro vlastnictví (např. bytové jednotky, garáže, rodinného domu, parcely), ale zcela běžně používaný k označení toho, že vlastnické právo osoby k nemovitosti je zapsáno v katastru nemovitostí a zaneseno na listu vlastnictví dle příslušného katastrální území u katastrální úřadu.

OSVČ - Osoba samostatně výdělečně činná - podnikatelský subjekt známý pod označením fyzická osoba - podnikatel.

P

P.A. (způsob úročení) - Per annum neboli ročně.

Parcela - Pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem.

Parcela pozemková - Pozemkovou parcelou je pozemek, který není stavební parcelou. Stavební parcelou je pozemek evidovaný v druhu pozemku jako zastavěná plocha a nádvoří.

Parcela stavební - Stavební parcelou je pozemek evidovaný v druhu pozemku jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemkovou parcelou je pozemek, který není stavební parcelou.

Patro: dříve užívané označení – Suterén, přízemí, 1. patro ( v současné době užíváno označení podzemní a nadzemní podlaží, kdy 1. patro = 2.nadzemní podlaží).

Platnost právního úkonu: Právní úkon (smlouva) je platný obsahuje-li všechny zákonem vyžadované náležitosti a formu.

Plomba - Zapsané právní vztahy a další práva uvedená na listu vlastnictví jsou dotčeny změnou právních vztahů, jsou vyznačeny písmenem P před označením nemovitosti v oddíle BLV.

Podílové spoluvlastnictví - Spoluvlastníkovi náleží podíl na věci (např. nemovitosti) vyjádřený zlomkem či procentem, který vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastník podílí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví společné věci, viz § 137 až § 142 Obč. zák.

Podlaží - Soubor všech místností a prostorů v budově ležící v téže úrovni, rozlišují se podlaží nadzemní a podzemní. Dříve užívané označení přízemí = 1. nadzemní podlaží.

Podnájem - Na základě podnájemní smlouvy a se souhlasem pronajímatele nájemce přenechává za úplatu podnájemci bytovou jednotku, nebytovou jednotku či nemovitost do užívání (např. družstevní byt).

Podnájemní smlouva - Smlouva jímž nájemce dává předmět svého nájmu nebo jeho část do podnájmu další osobě na sjednanou dobu, která nemůže nikdy překročit dobu vlastního nájmu. Podnájem může být zřízen jen se souhlasem pronajímatele. viz § 719 Obč. zák.

Pohledávka - Představuje nárok věřitele na plnění ze strany dlužníka.

Pojištění zástavy - U hypotéčních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření peněžní ústav vyžaduje kromě zástavy nemovitosti ve prospěch peněžního ústavu i její samostatné pojištění.

Poplatek - Finanční částka spojená s poskytnutím, vedením a správou úvěru.

Pozemek - Část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí uzemní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků apod.

Právní subjektivita - Způsobilost (stav) osoby (fyzické či právnické), mít práva a povinnosti (získávat majetek, práva a povinnosti, být žalující či žalovanou stranou, dědit atd.) U fyzické osoby vzniká narozením a tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé. Smrtí u fyzické osoby tato způsobilost zaniká viz § 7 Obč. zák. U právnické osoby vznik a zánik právní subjektivity viz "právnická osoba".

Právnická osoba (PO) – Subjekt viz § 18 občanského zákoníku (družstvo, s.r.o., a.s., nadace atd.) vystupující pod určitým názvem, vzniká dnem zapsání do obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, mohou nabývat práva a povinností (mají právní subjektivitu) ode dne účinnosti zápisu do tohoto rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Právnická osoba zaniká dohodou, uplynutím doby na níž byla zřízena, výmazem z obchodního rejstříku nebo z jiného zákonem určeného rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. viz § 18-20a Obč. zák.

Právní úkon - Projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují (koupě movité nemovité věci, převod členství v družstvu, obchodního podílu v s.r.o., žádost o převod bytu do vlastnictví atd.) viz § 34.

Prázdniny na splácení jistiny - Smluvně dohodnuté časové období, kdy je splácen pouze úrok z dohodnutého úvěru.

PRIBOR - (Prague Interbank Offered Rates) jsou referenční úrokové sazby na trhu mezibankovních depozit vypočítané na základě kotací vybraných bank (dále jen „referenční banky“). Kotací se rozumí zveřejnění orientační ceny, za kterou jsou banky ochotny depozita prodat ve standardním objemu standardní protistraně. ČNB zveřejňuje sazby PRIBOR denně v Hospodářských novinách a prostřednictvím agentur REUTERS, TELERATE a BLOOMBERG a na svých internetových stránkách www.cnb.cz.

Privatizace - Proces převodu státního majetku na soukromý, často formou prodeje státního majetku právnickým nebo fyzickým osobám. Touto formou byl a je privatizován bytový fond v ČR prodejem domů bytovým družstvům složeným z nájemníků bytů v daném domě.

Prodávající - Osoba převádějící vlastnické právo k nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí, za úplatu na další osobu.

Prohlášení úvěru za splatný - Stav, kdy dlužník i přes výzvu věřitele neplní dohodnuté podmínky a ztrácí výhodu splátek.

Prohlášení vlastníka - Právní úkon podle z.č. 72/1994 Sb., zákona o vlastnictví bytů, kterým vlastník budovy vyčleňuje v budově jednotky – byty a nebytové prostory a společné části domu. Vkladem prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí se stává vlastník budovy vlastníkem jednotek, se kterými pak může nakládat jako s jednotlivými nemovitostmi. (Toto činí např. družstvo v okamžiku, kdy je anuita (u SBD, LBD) nebo kupní cena (u družstva nájemníků) zcela splacena a členové družstva mají zájem si nechat jednotlivé bytové jednotky převést do vlastnictví (OV).

Pronájem - Na základě nájemní smlouvy pronajímatel přenechává za úplatu nájemci bytovou jednotku, nebytovou jednotku či nemovitost do užívání (např. byt v osobním vlastnictví).

Provize - Sjednaná nebo obvyklá odměna pro subjekt, který zprostředkovává obchod, za činnosti spojenou s uzavřením obchodu; stanovuje se obvykle procentem z ceny nebo rozdílem mezi prodávajícím požadovanou cenou a cenou reálně obdrženou od kupujícího.

Předhypoteční úvěr, stavební úvěr - Úvěr poskytnutý na účely, který umožňuje jeho pozdější přeměnu na hypoteční úvěr.

Předkupní právo - Právo přednostní koupě (nejčastěji se setkáváme u nemovitostí se zákonným předkupním právem a to v případech, kdy nemovitost vlastní více spolumajitelů – podílových spoluvlastníků; pokud jeden z nich hodlá svůj podíl prodat třetí osobě, musí ze zákona nejprve nabídnout ostatním podílovým spoluvlastníkům svůj podíl k odkoupení a pokud toho spolumajitelé do 2 měsíců nevyužijí, může svůj podíl prodat třetí osobě. viz § 602 až 606 Obč. zák. Zákonné předkupní právo pro podílové spoluvlastníky nemovitosti neplatí jen v případě převodu vlastnického práva na osobu blízkou (např. příbuzného v linii přímé, manžela viz. § 116) viz § 140 Obč. zák.

Převod družstevního bytu - V terminologii užívané v naší RK je tím míněný proces obsahující vlastní realizaci převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu, s nimiž je spojeno právo nájmu k bytu z převodce na nabyvatele, tj. při standardním postupu uzavření 1. dohody o převodu členských práva a povinností, 2. dohody o finančním vyrovnání, 3.dohody o úschově na finanční částku náležící převodci; v případě přijímání peněz do depozitní úschovy v hotovosti vystavení i příjmového pokladního dokladu, 4. ověření podpisů převodce a nabyvatele u notáře či na obecním úřadě. 5. návštěva družstva a předložení dohod o převodu členských práv a povinností družstvu, 6.předání bytu, klíčů a vyplnění předávacího protokolu, 7. předání a pomoc při vyplňování formulářů pro změnu v osobě odběratele elektřiny a plynu a formuláře pro změnu uživatele telefonní stanice, 8. podepsání zápisu o splnění s převodcem, 9. vyplacení peněz převodci z depozitní úschovy a vystavení výdajového pokladního dokladu při hotovostní platbě.

Převod vlastnického práva - V terminologii užívané v naší RK, s.r.o. se realizuje kupní smlouvou, která je spolu s návrhem na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí doručena příslušnému katastrálnímu úřadu.

Převodce - Člen bytového družstva s právem nájmu družstevního bytu, který za úplatu převede svá členská práva a povinnosti v družstvu na třetí osobu (převodce = ten, kdo "prodává" družstevní byt).

Příslušenství úvěru - Dohodnuté úroky a poplatky.

Příslušenství věci - Jsou ty věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány. Příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu , aby byly s bytem užívány (např. sklep, komora, lodžie mimo byt atd.). Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním. viz § 121 Obč. zák.

Půda nezemědělská - Půda využívaná k nezemědělským účelům, svým složením nevhodná k obdělávání (lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy).

Půda zemědělská - Půda určená k zemědělskému obdělávání.

R

RK - Realitní kancelář = společnost zabývající se zprostředkovatelskou nebo správcovskou činností v oblasti realit.

Referenční číslo - Šestimístné číslo, které je uváděno na červených složenkách Telecomu, a. s. v pravém rohu nad adresou uživatele telefonní stanice; vyplňuje se na přehlášce ve změně jména uživatele telefonní stanice.

Rekonstrukce - Uvedeno do původní podoby nebo stavu, přestavba.

Revitalizace - Uvádění do stavu, který přináší užitek.

RPSN - Roční procentní sazba nákladů - hodnota v procentech, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

Ručení - Ručitelský subjekt na sebe jednostranným písemným prohlášením bere povinnost uspokojit pohledávku věřitele z úvěrového vztahu v případě, že tak neučiní dlužník.

Ručitel - Fyzická nebo právnická osoba, která je povinována uhradit dlužníkův závazek (dluh) věřiteli, pokud tak z různých důvodů neučiní sám dlužník.

S

Sankční poplatek - Poplatek, který je účtován v okamžiku neplnění dohodnutých podmínek.

Sazebník - Seznam poplatků souvisejících se zřízením, vedením a správou poskytnutého úvěru.

Sdružení vlastníků jednotek (SVJ) - Právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu zákona o vlastnictví bytů a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám.

Smlouva o převodu - Smlouva mezi převádějícím a nabyvatelem za účelem převodu, nabytí. Musí mít pro nemovitosti písemnou formu a musí obsahovat identifikaci převádějícího, nabyvatele a předmět převodu. Používá se např. ve formě dohody u převodu práv a povinností spojených se členstvím v družstvu a právu nájmu k bytu nebo i smlouvy o bezúplatném převodu (kupní smlouva musí obsahovat kupní cenu).

Smlouva o zprostředkování - Smlouva sepisovaná s majitelem nemovitosti či zájemcem, kteří požadují nějakou službu od realitní kanceláře (prodej, pronájem). Touto smlouvou zahajujeme naši práci pro majitele či zájemce.

Smluvní pokuta - Částka dohodnutá ve smlouvě pro případ porušení smluvních podmínek.

Snímek katastrální mapy - Obraz katastrální mapy pořízený ručně, reprograficky nebo počítačově, jež je veřejnou listinou.

Součást věci - Je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila (např. komín, vodovodní rozvody atd.). Stavba není součástí pozemku. viz § 120 Obč. zák.

Společné části domu - Mezi společné části domu patří zejména: veškeré svislé rozvody vody, odpadu, plynu, elektrické energie, STA, obvodový plášť budovy, fasáda, střecha, další společné prostory - chodby, schodiště, sklepní prostory, sušárna, mandlovna, prádelna.

Společné jmění manželů (SJM) - Majetek nabytý některým z manželů za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím, darem, z restitucí, věci osobní povahy nebo majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležející do jeho výlučného majetku viz § 143 Obč. zák., dříve SJM nazývané BSM (bezpodílové spoluvlastnictví manželů).

Spoludlužník - Ten, kdo je ochoten podílet se (až 100 %) na splácení dluhu spolu s dlužníkem (Klientem).

Spotřební úvěr - Je určen fyzickým osobám a domácnostem k nákupu předmětů dlouhodobé spotřeby a k zaplacení určitého druhu služeb (studium, dovolená atd.).

Statutární orgán - Tvoří ho ten nebo ti, kdo mají právo jednat za právnickou osobu (u družstva je to představenstvo složené z předsedy, místopředsedy a členů představenstva, u s.r.o. je to jednatel či jednatelé); najdeme je napsané na výpisu z obchodního rejstříku, kde najdeme i jejich rozsah pravomocí a formu jednání a způsob podepisování za práv. osobu.

Stavební spořitelna - Je samostatný peněžní ústav, který nemůže s vklady klientů podnikat ani provádět spekulativní obchody, vklady musí ukládat u spolehlivých peněžních ústavů a může nakupovat jen likvidní státní papíry.

Stavební úvěr - Překlenovací úvěr poskytnutý na zahájení a dokončení stavby zajištěný zástavním právem k pozemku a pojistkou, který po dokončení a kolaudaci stavby je splácen z řádného hypotečního úvěru jištěným dokončenou stavbou a pozemkem.

Stvrzenka - Doklad o převzetí finanční částky.

T

Termínovaný vklad - Obvykle zaokrouhlený jednorázový vklad vkladatelem, který se během smluvně dohodnutého období nemění a dispozice s uloženými prostředky je omezena termínem nebo výpovědní lhůtou.

Trvalý pobyt - Občané mohou mít trvalý pobyt pouze v objektech, které jsou označeny číslem popisným.

Typ parcely - KN - parcela katastru nemovitostí, ZE - parcela ve zjednodušené evidenci, Parcela ve zjednodušené evidenci může být původem z evidence nemovitostí, pozemkového katastru nebo z grafického přídělu.

U

Účinnost právního úkonu - Ke dni účinnosti nastávají právní následky úkonu (smlouvy); účinnost právního úkonu lze smluvně odložit (např. smlouva je účinná dnem předložení kolaudačního rozhodnutí) nebo rozvázat (např. v případě, že nebude kolaudační rozhodnutí předloženo do ……….. tato smlouva se ruší).

Úrok - Odměna za půjčené finanční prostředky.

Úrok z prodlení - Je důsledkem prodlení dlužníka (Klienta) s plněním peněžitého závazku, má pouze donucovací funkci, nutí dlužníka (Klienta) k včasné úhradě, nezajistí však už nedobrovolné uhrazení pohledávky dlužníkem (Klientem).

Úroková míra - Úroková míra, tj. sazba úroků je číslo udávající, kolik procent kapitálu činí úrok za určitou dobu. Pro smluvené úroky není předepsána určená míra, nesmí však odporovat dobrým mravům nebo být lichvou.

Úroková sazba - Částka, kterou je dlužník (Klient) povinen platit věřiteli z jeho pohledávky, stanovená určitým procentem z dlužné částky za určité období. Úrok vyjádřený relativně z hodnoty kapitálu.

Úroková splátka - Splátka, kdy dlužník hradí pouze úroky z úvěru za dohodnuté období.

Úrokové období - Období, na které je stanovena konkrétní úroková sazba.

Úředně ověřený podpis - Forma ověření podpisu, kdy ověřující orgán stvrzuje, že podepisující podepsal listinu před ním.

Úvěrovaná nemovitost - Nemovitost, na jejíž pořízení či technické zhodnocení (rekonstrukce, modernizace apod.) byl poskytnut úvěr.

Úvěrový limit, rámec - Maximální výše pohledávky za jedním klientem. Úvěrový limit je zpravidla stanoven smluvně. Úvěrový limit není zajišťovací prostředek v pravém smyslu, účelem je předejít tomu, aby případné pohledávky nenarostly do nepřiměřené výše.

Úvěrový příslib - Písemný závazek banky, že klientovi za splnění dohodnutých podmínek poskytne v budoucnu úvěr.

Úvěrový účet - Účet, na kterém banka eviduje průběh čerpání a splácení úvěru.

Uznání podpisu za vlastní - Forma ověření podpisu, kdy podepisující prohlašuje, že se jedná o jeho podpis.

V

Věc movitá - Věc se kterou lze hýbat = není na rozdíl od věci nemovité (=nemovitosti) pevně spojená se zemí. Od latinského slova movere hýbat.

Věcné břemeno - Omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti, nebo patří určité osobě. viz. § 151n a následující Obč. zákoníku.

Věřitel - Ten, kdo půjčuje (Klientovi).

Vinkulace - Vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele).

Vklad - Druh zápisu práva k nemovitosti na základě rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu práva, který má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti, která je předmětem evidování v katastru nemovitostí.

Vlastnické právo - Oprávnění věc držet, užívat, požívat její plody a užitky, nakládat s ní.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) - Obchodní podmínky vztahu smluvních stran, které nejsou uvedeny ve smlouvě, ale doplňují ji a jsou všeobecnější povahy.

Vydržení - Oprávněný držitel se stává vlastníkem věci, má-li ji nepřetržitě v držbě po dobu 3 let, jede-li o movitou věc, a po dobu 10 let, jde-li o nemovitost. viz §134 Obč. zák.

Výměra parcel - Je plošný obsah průmětu hranic pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách. Výměra parcely není závazným údajem katastru nemovitostí pro právní úkony týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí a její velikost vyplývá z geometrického určení pozemku. Zpřesněním výměry parcely nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku. Výměra parcely se určuje na celé čtvereční metry a povoleným násobkem je hektar.

Z

Zájemce - Pro účely tohoto textu osoba, která za úplatu získává členská práva a povinnosti v družstvu spojená s právem nájmu konkrétního bytu nebo obchodní podíl ve spol. s ručením omezeným spojený s právem nájmu konkrétního bytu, nebo kupující u bytu v OV.

Zajištění úvěru - Způsob poskytnutí záruky dlužníkem věřiteli, že zaplatí. Právní řád zná více způsobů zajištění, přičemž v hypotečním úvěrování je nejvýznamnějším způsobem zajištění zástavní právo k nemovitostem. Dalšími způsoby mohou být např. směnka nebo ručení.

Zajišťovatel/zprostředkovatel - Osoba poskytující službu spojenou s vyhledáním vhodného bytu pro klienta nebo vhodného zájemce pro daný předmět převodu, prodeje, pronájmu, podnájmu.

Zástava - Majetek sloužící jako záruka pro případ nesplacení dluhu.

Zástavce - Ten, kdo zastaví svůj majetek jako záruku pro případ nesplacení dluhu (majitel zástavy).

Zástavní právo - Právní nástroj sloužící k zajištění pohledávky (např. hypotečního úvěru) a jejího příslušenství (tj. úroků, poplatků atd.) do doby jejího splacení. Při zajišťování hypotečního úvěru vzniká zástavní právo na základě sepsání zástavní smlouvy mezi zástavním věřitelem (finanční institucí) a zástavním dlužníkem (Klientem) vkladem do katastru nemovitostí.

zástavní věřitel - Věřitel, který přijal zástavu od zástavce na zajištění dluhu.

Závazné údaje katastru nemovitostí - Pro právní úkony týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí jsou to parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název katastrálního území a geometrické určení katastrálního území.

Zjednodušená evidence parcel - Je evidence zemědělských a lesních pozemků ve vlastnictví osob, jejichž hranice v terénu nejsou znatelné, protože tyto pozemky byly např. sloučeny do velkých půdních celků. Tato evidence je vedena v rámci katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem s využitím dokumentace bývalého pozemkového katastru, pozemkové knihy, přídělového řízení atd.

Způsob ochrany nemovitostí - Popis, kterým se v katastru nemovitostí vyjadřuje u jednotlivých nemovitostí ochrana (přírodní léčebné lázně, léčivé zdroje, památkově chráněné nemovitosti, památkové zóny, pozemky určené k plnění funkce lesa, vodní díla a vodní zdroje atd.).

Způsob využití nemovitosti - Popis, kterým se v katastru nemovitostí vyjadřuje podrobnější způsob využívání jednotlivých druhů pozemků, budov a jednotek.

Způsobilost k právním úkonům - Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti vzniká v plném rozsahu zletilostí – dovršením věku 18 let. Za nezletilého jednají zákonní zástupci – rodiče. Za osoby, které byly rozhodnutím soudu způsobilosti zbaveny nebo jejichž způsobilost byla omezena, jednají zákonní zástupci – opatrovníci. Jestliže tito zákonní zástupci spravují majetek těch které zastupují a nejde-li o běžnou záležitost, je k nakládání s majetkem třeba vždy schválení soudu.

Zůstavitel - Zemřelá osoba, jež zanechala majetek, který se v rámci dědického řízení dědí.

Žadatel o úvěr - Osoba zletilá, oprávněná k právním úkonům a s trvalým pobytem na území ČR. Žadatel může být jediná osoba, či může o úvěr žádat více osob – žadatelů. Žadatelem je i právnická osoba.